Regulamin

31. Harcerskiego Rajdu Nocnego

1. Organizator

Organizatorem Rajdu jest Hufiec ZHP Włocławek

2. Termin Rajdu

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 16-18 kwietnia 2021 r.

3. Cele Rajdu:

• propagowanie turystyki pieszej

• promocja miasta Włocławek

• promocja „harcerskiego stylu życia”

5. Komenda Rajdu

pwd. Tomasz Wesołowski – komendant rajdu
phm. Weronika Pawłowska – komendantka trasy zuchowej
pwd. Piotr Studziński – komendant trasy harcerskiej
dh. Zuzanna Walczak– komendantka trasy starszoharcerskiej i wędrowniczej
dh. Zofia Słomska – szefowa biura rajdu

6. Uczestnictwo i zgłoszenia

 W Rajdzie mogą brać udział wyłącznie patrole 7–15 osobowe reprezentujące jednostki harcerskie . Patrole ponad 15 osobowe muszą być dzielone. Dozwolone jest zgłoszenie patrolu „harcerze + harcerze starsi” lub „harcerze starsi + wędrownicy” (łączenie grup wiekowych).

Z patrolem przyjeżdża pełnoletni opiekun, który bierze udział w rajdzie na prawach uczestnika. Opiekun patrolu powyżej 10 uczestników nie ponosi kosztów składki zadaniowej.

Rejestracji patrolu należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.rajdnocny.com/

Każdy patrol jest zobowiązany dostarczyć na start trasy oryginał zgłoszenia według załączonego wzoru ( zał. 1), potwierdzony przez jednostkę nadrzędną patrolu oraz zobowiązanie opiekuna ( zał. 2).

7. Wpisowe płatne do dnia 01.04.2020 r.

Wartość wpisowego wynosi 45 zł za osobę, opiekun ponosi koszt 10 zł.

Drużyny, które nie opłacą wpisowego są automatycznie wykreślane, a na ich miejsce przyjmowane są drużyny z listy rezerwowej.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 31.03.2020 r.

Wpisowe należy wpłacać na konto:

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Włocławek
ul. Szpitalna 33
87-800 Włocławek

05 8144 0005 2011  0112 3465 0001

W tytule wpłaty prosimy podać: Składka zadaniowa Rajd Nocny, nazwa patrolu

Po dokonaniu rejestracji patrolu poprzez formularz zgłoszeniowy, zgłaszająca jednostka harcerska otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na Rajd pocztą elektroniczną dlatego obowiązkowe jest podanie w zgłoszeniu adresu poczty elektronicznej. Nie zgłoszenie się uczestnika lub całego patrolu, bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia organizatora, powoduje utratę całej kwoty wpisowego.

Termin powiadomienia upływa 7 dni przed datą rozpoczęcia Rajdu.

8. Ubiór i ekwipunek

  • Patrole rajdowe muszą posiadać ekwipunek osobisty i patrolu, umożliwiający funkcjonowanie w zmiennych warunkach atmosferycznych w terenach leśnych i miejskich oraz nocowanie w budynku szkolnym,
  • Patrol musi posiadać kompletną apteczkę,
  • Uczestnicy muszą posiadać kompletny mundur harcerski,
  • Niezbędnym wyposażeniem każdego uczestnika jest również miękkie obuwie do chodzenia po szkole.
  • Zaleca się również zabranie przez każdego z uczestników latarki, optymalnie typu czołówka.

9. Wyżywienie i zakwaterowanie

  • Patrole we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie z wyjątkiem sobotniego obiadu, zapewnia go organizator,
  • Zakwaterowanie zapewnia organizator,
  • Organizator zapewni ograniczoną liczbę materaców wojskowych, w związku z czym zaleca się zabranie ze sobą własnych karimat/materaców.
  • Rejestracja patroli na bazie Rajdu rozpocznie się od godziny 17:00

10. Odpowiedzialność i ubezpieczenie.

Patrole ubezpieczają się we własnym zakresie. Polisa ubezpieczeniowa przedstawiana na starcie rajdu. Za właściwy dobór uczestników odpowiada instruktor/opiekun i jednostka nadrzędna patrolu, potwierdzająca zgłoszenie na rajd. Za szkody wyrządzone w czasie rajdu odpowiedzialność ponoszą patrole rajdowe.

11. Dyskwalifikacja

Dyskwalifikacja uczestnika lub patrolu może nastąpić w wypadku nieprzestrzegania: Prawa Harcerskiego, przepisów ochrony przyrody i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dyskwalifikacja jest równorzędna z wykluczeniem z Rajdu i utratą praw do wszelkich świadczeń.

12. Współzawodnictwo patroli

Na trasach Rajdu będzie prowadzone współzawodnictwo patroli. Patrole będą oceniane przez Komendę Trasy.

Oceniane będzie:

• Udział w programie trasy,

• Zdyscyplinowanie patrolu,

• Regulaminowe umundurowanie i ekwipunek patrolu,

Szczegółową punktację na trasach ustalają Komendanci i Komenda Trasy.

Załączniki:

Strona Harcerskiego Rajdu Nocnego.